Contact & Info

  LET OP: Minimale levertijd 5-7 dagen
  GESLOTEN: van 14-06-2024 tot 01-07-2024

  pizzaovenfeestje.nl
  Laag-Soeren
  Tel.: 06-53687128
  KvK: 57626596
  Btw-id: NL001414974B49 vrijgesteld van BTW
  Bank: NL08 KNAB 0255 0614 55 tnv pizzaovenfeestje.nl

  INFO & HANDLEIDINGEN     |     BRUIKLEENVOORWAARDEN     |     PRIVACY STATEMENT

  Meer informatie, tarieven of reservering? Stuur een email.

  Verstuur een bericht:


   (u ontvangt automatisch een kopie van dit bericht)


   Info / Handleidingen

   Pizza’s maken
   Gebruik van de houtoven
   Gebruik van de Napoli oven
   Gebruik van de Pizzarette Stone
   Ontdooien van deegbollen
   Pizza kwis

   Algemene bruikleenvoorwaarden pizzaovenfeestje.nl

   Algemeen
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bruikleenovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door pizzaovenfeestje.nl, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “gebruiker”.
   Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

   Prijzen
   Alle prijzen van pizzaovenfeestje.nl zijn consumentenprijzen.

   Offertes
   Alle offertes van pizzaovenfeestje.nl zijn geheel vrijblijvend en 14 dagen geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

   Reserveringen en annuleringen
   Reserveringen zijn van kracht na schriftelijke bevestiging door pizzaovenfeestje.nl.
   Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 1 week voor de gebruiksdatum.
   Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde gebruiksdatum zal 50% van de huursom in rekening worden gebracht evenals de eventuele reeds gemaakte kosten door pizzaovenfeestje.nl.

   Borg
   Eventuele borg dient altijd voorafgaand aan de bruikleenperiode te worden betaald. Indien de goederen compleet, schoon en zonder schade of mankementen worden geretourneerd, zal de borg terstond worden terugbetaald.

   Betalingscondities
   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling vooraf plaats te vinden of dient contant dan wel per pin te worden betaald bij levering.
   Ingeval van levering aan bedrijven, instellingen en verenigingen dienen facturen per omgaande en uiterlijk binnen 8 dagen na levering te worden voldaan. Bij het niet nakomen van tijdige betaling volgt automatische ingebrekestelling en kan rente en invorderingskosten in rekening gebracht worden.

   Legitimatie
   Bij het leveren van de goederen kan de de gebruiker gevraagd worden een geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te tonen.

   Bruikleenperiode
   De bruikleenperiode vangt aan tegelijk met de levering van de bruikleengoederen en eindigt bij de inname.

   Transport en verplaatsing
   Transport en verplaatsingen van de houtgestookte ovens vindt plaats door pizzaovenfeestje.nl tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit is in verband met het risico op transportschade.

   Verplichtingen van de gebruiker
   Gebruiker dient de bij in ontvangstneming de goederen te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient gebruiker direct contact op te nemen met pizzaovenfeestje.nl. Het daadwerkelijk gebruik van de goederen heft het recht op achteraf reclameren.
   Gebruiker zal de bruikleengoederen gedurende de bruikleenperiode als een goede gebruiker onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken en indien aanwezig de gebruiksaanwijzing na te leven.
   Het is de gebruiker niet toegestaan de bruikleengoederen zonder toestemming van pizzaovenfeestje.nl te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
   Gebruiker is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan de bruikleengoederen aan te brengen. Gebruiker dient pizzaovenfeestje.nl te allen tijde toegang tot de zaken in bruikleen te verschaffen.

   Schoonmaak van de goederen
   Mocht u geen gebruikmaken van onze dienst “eindschoonmaak” dan wordt van u verwacht de apparatuur schoon te retourneren conform de aanwijzingen:
   Ovens: losse etensresten verwijderen, niet verder schoonmaken.
   Pizzaschep en (snij)plankjes: schoonmaken met heet water.
   Pizzasnijder en sauslepel: afwassen in sop.

   Risico en aansprakelijkheid
   De gebruiker is gedurende de gehele bruikleenperiode aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de bruikleengoederen.
   Pizzaovenfeestje.nl is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de goederen, tenzij er sprake is van grove schuld door pizzaovenfeestje.nl.

   Schade en gebreken
   Gebruiker is verplicht elke schade en elk gebrek aan de bruikleengoederen onmiddellijk aan pizzaovenfeestje.nl te melden. Zonder toestemming van pizzaovenfeestje.nl mag de gebruiker niet tot reparatie overgaan.
   Indien het gebrek of de schade aan de bruikleengoederen buiten schuld van de gebruiker is ontstaan, heeft de gebruiker, voor zover mogelijk, recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst.

   De goederen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden als deze bij de gebruiker is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de reparatiekosten en eventuele omzetderving volledig voor rekening van de gebruiker. Het contactpersoon en/of onderneming die optreedt als gebruiker is in deze hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade tijdens de overeengekomen bruikleenperiode.

   Overmacht
   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft pizzaovenfeestje.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat pizzaovenfeestje.nl gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan pizzaovenfeestje.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

   Toepassing
   Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

   Privacy statement pizzaovenfeestje.nl

   pizzaovenfeestje.nl, gevestigd aan Cruyshoevelaan 58, 6957 AV LAAG-SOEREN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   Contactgegevens:
   pizzaovenfeestje.nl
   Cruyshoevelaan 58
   6957 AV LAAG-SOEREN
   +31653687128
   Albèrt Fakkert is de Functionaris Gegevensbescherming van pizzaovenfeestje.nl. Hij/zij is te bereiken via albert@pizzaovenfeestje.nl

   Persoonsgegevens die wij verwerken
   pizzaovenfeestje.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
   Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   – Voor- en achternaam
   – Adresgegevens
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via albert@pizzaovenfeestje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
   pizzaovenfeestje.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
   – Het afhandelen van jouw betaling
   – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
   – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   – Om goederen en diensten bij je af te leveren
   – pizzaovenfeestje.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   Geautomatiseerde besluitvorming
   pizzaovenfeestje.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van pizzaovenfeestje.nl) tussen zit. pizzaovenfeestje.nl gebruikt daarvoor dus geen computerprogramma’s of -systemen.

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
   pizzaovenfeestje.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
   Voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres voor het verzenden van kerstkaarten en nieuwsbrieven met bewaartermijn totdat men aangeeft geen informatie meer te willen of door uitschrijving van de nieuwsbrief.
   Alle bekende gegevens betreffende bestellingen, leveringen, facturaties en betalingen omwille van de belastingdienst totdat deze wettelijke bewaartermijn is verstreken of ten laatste 10 jaren.

   Delen van persoonsgegevens met derden
   pizzaovenfeestje.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   Met Laposta, die in onze opdracht de nieuwsbrieven verstuurd, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. pizzaovenfeestje.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alleen het e-mailadres dat wordt gebruikt om nieuwsbrieven ter verzenden en om je in- of uit te schrijven is bekend bij Laposta.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
   pizzaovenfeestje.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
   Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door pizzaovenfeestje.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar albert@pizzaovenfeestje.nl.
   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
   pizzaovenfeestje.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
   pizzaovenfeestje.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via albert@pizzaovenfeestje.nl.